• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بازسازی اولین تصویر متحرک با اعداد اول