• 5 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تصویر سیاهچاله = تبدیل فوریه الگوی تداخل امواج