• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    محاسبه سریع مقدار یک چند جمله‌ای درجه n فقط با n عمل جمع و n عمل ضرب