• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهترین رابطه برای فاصله اعداد اول متوالی در سال ۲۰۱۴ کشف شده است