• یک سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بد قیافه ترین تابع