• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بجز الگوی کلی !(n!)! = n!(n! - 1) تنها یک راه حل برای معادله !n! = a!b شناخته شده است