• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک فرمول ساده برای محاسبه پی به توان پی