• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تنها مقادیر n که برای آنها !n دقیقا n رقم دارد