• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کوچکترین مربعی که می‌توان با ترکیب مربع‌های کامل ساخت شامل ۲۱ مربع می‌باشد.