همه پست‌ها

10

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید. ضمنا مسئله را در حالتی که اضلاع به n قسمت مساوی تقسیم شوند بررسی و نتیجه را به اشتراک بگذارید.

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

بیشتر ببینید