همه پست‌ها

-1

در سخن من بشنیده آنچه من نگفته بودم..

این همان درد است که من در قلب خود نهفته بودم

14

10

بیشتر ببینید