همه پست‌ها

زندگی رمز تقلای گوزن وحشیست 

که سرش در دهن شیر گرسنه مانده

 

بیشتر ببینید