28

25

5=1+4

12=2+5

21=3+6

?=8+11

جواب نهایی 131 هستش

بیشتر ببینید