21

26

5=1+4

12=2+5

21=3+6

?=8+11

زاویه B نسبت به خط افق هستش و زاویه P هم نسبت به خط افق یا سطح افقی هست اشتباه نکنین !

طبق معلومات داده شده برای مثلث ، طول RE رو طبق اثبات بدست بیارید.

بیشتر ببینید