تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

 

سعی کنید اثبات خود را برای همه اعداد فرد بجای ۳ تعمیم دهید.

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

11

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

19

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

12

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید. ضمنا مسئله را در حالتی که اضلاع به n قسمت مساوی تقسیم شوند بررسی و نتیجه را به اشتراک بگذارید.

12

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید

13

قضیه ناپلئون:‌ برای هر مثلث دلخواه با اتصال مراکز  مثلث‌های متساوی الاضلاع بنا شده روی اضلاع، یک مثلث‌ متساوی الاضلاع بدست می‌آید. 

 

اگر موفق به اثبات این قضیه شدید تصویری از راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

22

پاسخ را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

#مسئله

21

راه حل خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

#مسئله

بیشتر ببینید