17

اگر موفق به حل این مسئله شدید پاسخ را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

23

مساحت دو قسمت قرمز و آبی که در شکل مشخص شده اند با هم برابر و قوس ها همه نیم دایره اند. مقدار d را چقدر است.
 

28

37

درکارتون فوتبالیست ها، بارها شاهد صحنه هایی بوده ایم که با عبور کاپیتان سوباسا از خط وسط زمین و پیشروی او به سمت دروازه حریف، کم کم دروازه و دروازه بان از پشت انحنای کره زمین ظاهر میشوند.
به فرض اینکه طول زمین 90 متر و ارتفاع دروازه 2.44 متر است و دوربینی که صحنه را میبیند روی کفش کاپیتان سوباسا نصب شده است، شعاع کره زمین چند متر است؟
 

33

راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید. 

#مسئله

19

20

پاسخ را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید

15

11

10

16

25

تعدادی دایره با شعاع برابر بصورت مماس بر هم، یک منحنی بسته مانند شکل درست کرده‌اند. ثابت کنید اختلاف مساحت قسمت آبی رنگ و زرد رنگ مستقل از تعداد دایره‌ها و برابر دو برابر مساحت یک دایره است.

12

17

10

11

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

 

سعی کنید اثبات خود را برای همه اعداد فرد بجای ۳ تعمیم دهید.

13

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

13

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

20

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

#مسئله

11

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

13

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید. ضمنا مسئله را در حالتی که اضلاع به n قسمت مساوی تقسیم شوند بررسی و نتیجه را به اشتراک بگذارید.

13

تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید

15

قضیه ناپلئون:‌ برای هر مثلث دلخواه با اتصال مراکز  مثلث‌های متساوی الاضلاع بنا شده روی اضلاع، یک مثلث‌ متساوی الاضلاع بدست می‌آید. 

 

اگر موفق به اثبات این قضیه شدید تصویری از راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

بیشتر ببینید